Oferta pracy: Specjalista ds. pracowniczych

DYREKTOR Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

ogłasza nabór kandydata (ów) na stanowisko: Specjalista ds. pracowniczych

Główne obowiązki :

 • Prowadzenie akt osobowych pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • Prowadzenie spraw związanych z naborem pracowników,
 • Sporządzanie dokumentów związanych z nawiązaniem, trwaniem i rozwiązaniem stosunku pracy,
 • Ustalanie uprawnień pracowniczych wynikających ze stosunku pracy (nagroda jubileuszowa, dodatek za wieloletnią pracę, dodatkowe wynagrodzenie roczne itp.),
 • Załatwianie spraw związanych z rozliczaniem i przestrzeganiem czasu pracy pracowników, w tym ewidencjonowanie czasu pracy i absencji przy wykorzystaniu programu kadrowego,
 • Prowadzenie spraw socjalno-bytowych pracowników, emerytów/rencistów,
 • Prowadzenie ewidencji i korespondencji w sprawach osób odpracowujących prace społecznie-użyteczne oraz kary ograniczenia wolności,
 • Wydawanie skierowań na badania lekarskie,
 • Obligatoryjna sprawozdawczość,
 • Prowadzenie spraw w zakresie umów cywilnoprawnych,
 • Przygotowywanie korespondencji i projektów dokumentów związanych ze sprawami pracowniczymi.
 • Wspieranie działu w bieżącej pracy administracyjnej i kadrowej,
 • Stała współpraca z innymi działami i obiektami MOSiR.

Wymagania niezbędne :

 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Posiadanie zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Osoba niekarana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • Wykształcenie min. średnie i min. trzyletni staż pracy lub wykształcenie wyższe,
 • Znajomość przepisów:
  • Ustawa Kodeks pracy,
  • Ustawa o pracownikach samorządowych,
  • Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego,
  • Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,
  • Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych,
  • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych,
 • Biegła znajomość programów komputerowych pakietu MS Office,

Złożenie wszystkich niezbędnych dokumentów.

Wymagania dodatkowe :

 • Doświadczenie w pracy w prowadzeniu spraw pracowniczych,
 • Doświadczenie w jednostce samorządu terytorialnego,
 • Samodzielność i zaangażowanie,
 • Umiejętność analizowania i poprawnego wnioskowania
 • Gotowość do pracy pod presją czasu,
 • Umiejętność pracy zespołowej,
 • Komunikatywność,
 • Dobra organizacja pracy własnej,
 • Rzetelność i terminowość w wykonywaniu zadań.

Informacja o warunkach zatrudnienia :

 • Doświadczenie w pracy w prowadzeniu spraw pracowniczych i rozliczania czasu pracy,
 • Doświadczenie w jednostce samorządu terytorialnego,
 • Samodzielność i zaangażowanie,
 • Umiejętność analizowania i poprawnego wnioskowania
 • Gotowość do pracy pod presją czasu,
 • Umiejętność pracy zespołowej,
 • Komunikatywność,
 • Dobra organizacja pracy własnej,
 • Rzetelność i terminowość w wykonywaniu zadań.

Wskaźnik zatrudnienia:

W lutym 2024r.  wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w MOSiR Katowice, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił mniej niż 6%.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys zawodowy (CV)  i list motywacyjny,
 • kserokopie świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, wykształcenie,
 • kserokopie świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy,
 • oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych są obowiązane do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Oferty wraz z dokumentami należy składać:

w zamkniętej kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem, adresem, telefonem kontaktowym osoby składającej ofertę z adnotacją: „NABÓR NA STANOWISKO: Specjalista ds. pracowniczych” w sekretariacie MOSiR Katowice, ul. Z. Nałkowskiej 10A, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00 lub drogą pocztową, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.04.2024.

Informacje dodatkowe:

Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do kolejnych etapów można odebrać osobiście w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia wyniku naboru. Po ww. terminie zostaną komisyjnie zniszczone. 

Oferty kandydatów wskazanych w protokole naboru będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru. Po ww. terminie nieodebrane osobiście, zostaną komisyjnie zniszczone.