Aktualności

Aktualności (148)

środa, 10 kwiecień 2024 11:21

Zmiana systemu rezerwacji boiska Słowian

Napisał

Od poniedziałku 15.04 boisko rezerwujemy bezpośrednio w obiekcie 

UWAGA! Ważna zmiana pod Lodowiskiem Jantor🚗

Zmiana organizacji ruchu! Obowiązuje ruch jednokierunkowy, wjazd od Osiedla "Nowy Nikisz", wyjazd wzdłuż lodowiska Jantor 2🏒

czwartek, 28 marzec 2024 15:53

Przetarg publiczny (licytacja)

Napisał

Zapraszamy do udziału w przetargu publicznym (licytacji) na wysokość stawki czynszu dzierżawy gruntu z dostępem do energii elektrycznej w celu prowadzenia działalności gastronomicznej z mobilnej przyczepy, w tym sprzedaży lodów w sezonie letnim 2024.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 12.04.2024 r.

Oferta dotyczy 4 lokalizacji: Wodny Plac Zabaw w rej. ul. Biedronek, Wodny Plac Zabaw Tysiąclecia w rej. ul. Ułańskiej, Ośrodek Sportowy Asnyka, Ośrodek Sportowy Gliwicka

 

Szczegółowe informacje, wniosek ofertowy, regulamin licytacji oraz projekt umowy znajdują się pod linkiem: https://mosir_katowice.ssdip.bip.gov.pl/ogloszenia/887804_ogloszenie-zapraszajace-do-skladania-ofert-licytacja-gastronomia.html

poniedziałek, 25 marzec 2024 07:10

Zapisy na kwiecień - Fit jest Git

Napisał
Dziś o godz. 9.00 otwieramy zapisy na kwiecień 😉
Co trzeba zrobić żeby się zapisać?
Kliknij link poniżej:
lub telefonicznie 504 004 709.
Nie czekaj! Liczba miejsc ograniczona, a kto pierwszy ten lepszy!

DYREKTOR Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

ogłasza nabór kandydata (ów) na stanowisko: Specjalista ds. pracowniczych

Główne obowiązki :

 • Prowadzenie akt osobowych pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • Prowadzenie spraw związanych z naborem pracowników,
 • Sporządzanie dokumentów związanych z nawiązaniem, trwaniem i rozwiązaniem stosunku pracy,
 • Ustalanie uprawnień pracowniczych wynikających ze stosunku pracy (nagroda jubileuszowa, dodatek za wieloletnią pracę, dodatkowe wynagrodzenie roczne itp.),
 • Załatwianie spraw związanych z rozliczaniem i przestrzeganiem czasu pracy pracowników, w tym ewidencjonowanie czasu pracy i absencji przy wykorzystaniu programu kadrowego,
 • Prowadzenie spraw socjalno-bytowych pracowników, emerytów/rencistów,
 • Prowadzenie ewidencji i korespondencji w sprawach osób odpracowujących prace społecznie-użyteczne oraz kary ograniczenia wolności,
 • Wydawanie skierowań na badania lekarskie,
 • Obligatoryjna sprawozdawczość,
 • Prowadzenie spraw w zakresie umów cywilnoprawnych,
 • Przygotowywanie korespondencji i projektów dokumentów związanych ze sprawami pracowniczymi.
 • Wspieranie działu w bieżącej pracy administracyjnej i kadrowej,
 • Stała współpraca z innymi działami i obiektami MOSiR.

Wymagania niezbędne :

 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Posiadanie zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Osoba niekarana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • Wykształcenie min. średnie i min. trzyletni staż pracy lub wykształcenie wyższe,
 • Znajomość przepisów:
  • Ustawa Kodeks pracy,
  • Ustawa o pracownikach samorządowych,
  • Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego,
  • Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,
  • Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych,
  • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych,
 • Biegła znajomość programów komputerowych pakietu MS Office,

Złożenie wszystkich niezbędnych dokumentów.

Wymagania dodatkowe :

 • Doświadczenie w pracy w prowadzeniu spraw pracowniczych,
 • Doświadczenie w jednostce samorządu terytorialnego,
 • Samodzielność i zaangażowanie,
 • Umiejętność analizowania i poprawnego wnioskowania
 • Gotowość do pracy pod presją czasu,
 • Umiejętność pracy zespołowej,
 • Komunikatywność,
 • Dobra organizacja pracy własnej,
 • Rzetelność i terminowość w wykonywaniu zadań.

Informacja o warunkach zatrudnienia :

 • Doświadczenie w pracy w prowadzeniu spraw pracowniczych i rozliczania czasu pracy,
 • Doświadczenie w jednostce samorządu terytorialnego,
 • Samodzielność i zaangażowanie,
 • Umiejętność analizowania i poprawnego wnioskowania
 • Gotowość do pracy pod presją czasu,
 • Umiejętność pracy zespołowej,
 • Komunikatywność,
 • Dobra organizacja pracy własnej,
 • Rzetelność i terminowość w wykonywaniu zadań.

Wskaźnik zatrudnienia:

W lutym 2024r.  wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w MOSiR Katowice, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił mniej niż 6%.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys zawodowy (CV)  i list motywacyjny,
 • kserokopie świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, wykształcenie,
 • kserokopie świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy,
 • oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych są obowiązane do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Oferty wraz z dokumentami należy składać:

w zamkniętej kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem, adresem, telefonem kontaktowym osoby składającej ofertę z adnotacją: „NABÓR NA STANOWISKO: Specjalista ds. pracowniczych” w sekretariacie MOSiR Katowice, ul. Z. Nałkowskiej 10A, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00 lub drogą pocztową, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.04.2024.

Informacje dodatkowe:

Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do kolejnych etapów można odebrać osobiście w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia wyniku naboru. Po ww. terminie zostaną komisyjnie zniszczone. 

Oferty kandydatów wskazanych w protokole naboru będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru. Po ww. terminie nieodebrane osobiście, zostaną komisyjnie zniszczone.

Ruszyła maszyna! 🏃🏃‍♀️

Otwieramy dla Was zapisy na FESTIWAL BIEGOWY im. W. Korfantego. Udział w biegu jest bezpłatny, a ilość miejsc jest ograniczonahttps://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/tfe/1.5/16/203c.png"); background-size: 16px 16px; white-space: pre-wrap;" data-testid="emoji">

Przygotowaliśmy dla Was 700 miejsc na bieg na 10km oraz 300 miejsc dla najmłodszych.

Link do zapisów:
https://dostartu.pl/festiwal-biegowy-im-w-korfantego-2024-v10393

Przygotowaliśmy również dla Was koszulki. To 100 lat temu Katowice - oficjalny profil miasta powiększyły swoje tereny o przygraniczne osady, dziś są one naszymi dzielnicami.

Koszulki dostępne w sklepie producenta. Link do koszulki - https://sklep.warsztatkoszulkowy.pl/pl/odziez-sportowa/1486-25870-festiwal-biegowy-im-w-korfantego-2024-koszulka.html

👕 Koszulki w krojach dla pań, panów oraz najmłodszych.👚


Z kim widzimy się 14.04.2024

😍Lubimy zmiany ‼ W tym roku dodaliśmy trochę kolorów 🖍
Czy start będzie darmowy? ➡ Tak, udział będzie bezpłatny.
Czy w pakiecie będzie koszulka? ➡ Niestety nie, koszulka będzie możliwa do kupienia bezpośrednio w sklepie producenta. Cena to prawdopodobnie 65 zł.
👉Gdybyście nie potrafili się doczekać, poniżej link gotowy do odpalenia zapisów‼
Te zostaną otwarte 4.03.2024 o godzinie 12.00‼
poniedziałek, 05 luty 2024 12:31

OFERTA PRACY!

Napisał

Specjalista ds. płacowych POSZUKIWANY!


Główne obowiązki:

 • Sporządzanie list płac wynagrodzeń osobowych pracowników, umów zleceń i o dzieło oraz pozostałych płatności osobowych (ZFŚS, odprawy, jubileusze, nagrody, ekwiwalent  za odzież i innych) w oparciu o aktualnie posiadane przez jednostkę oprogramowanie,
 • Udział w sporządzaniu list potrąceń z wynagrodzeń pracowników na podstawie zajęć organów egzekucyjnych i udział w przygotowywaniu pism do tych organów w sprawie prowadzonych egzekucji oraz zastępowanie pracownika odpowiedzialnego za sporządzanie ww. list i pism w razie jego nieobecności,
 • Przygotowywanie i księgowanie list płac, dekretacja kosztów oraz bieżące uzgadnianie kont,
 • Analiza zaksięgowanych dokumentów i sald kont zgodnie z obowiązującym planem kont,
 • Przygotowanie raportów i kartotek płacowych potrzebnych do sporządzania informacji dla ZUS Urzędu Skarbowego i innych instytucji,
 • Prowadzenie spraw związanych z naliczaniem i odprowadzaniem podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sporządzanie rocznych rozliczeń z tego tytułu,
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych do US, ZUS, PPK i innych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • Zbieranie oraz przechowywanie oświadczeń i wniosków od pracowników, zleceniobiorców dla celów:
  • obliczania podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • naliczania i wypłaty: zasiłków, urlopów, oraz innych świadczeń,
 • Przyjmowanie i kompletowanie asygnat chorobowych, oraz wyliczenie należnych świadczeń do wypłaty z tytułu wynagrodzeń za czas choroby oraz zasiłków ZUS oraz sporządzanie miesięcznych zestawień wypłaconych zasiłków,
 • Przygotowanie danych do sporządzenia miesięcznej deklaracji składek na PFRON,
 • Wystawianie na podstawie dokumentacji płacowej informacji i zaświadczeń dla pracowników oraz innych wnioskujących stron.
 • Sporządzenie sprawozdań statystycznych (GUS) z zakresu wynagrodzeń (kwartalne, roczne)
  w porozumieniu z Działem Osobowym,
 • Współpraca z Głównym Księgowym w zakresie analizy i zmian w planie wynagrodzeń,
 • Wspieranie Działu Finansowo-Księgowego w bieżącej pracy.


Więcej informacji tutaj ⤵️

https://mosir_katowice.ssdip.bip.gov.pl/ogloszenia-o-prace/specjalista-ds-placowych.html

poniedziałek, 29 styczeń 2024 07:19

Luty- FIT jest GIT!

Napisał
📆Dziś, tj. 29.01.2024 (poniedziałek) o godzinie 9:00 ruszają zapisy na zajęcia w lutym!
Zapraszamy na zajęcia Fitness, Zdrowy kręgosłup!
Zajęcia odbywać się będą na Hali Józefowska, OS Gliwicka oraz na OS Asnyka.
Co trzeba zrobić żeby się zapisać?
💻Kliknij link poniżej:
lub telefonicznie 📞504 004 709.
Nie czekaj! Liczba miejsc ograniczona, a kto pierwszy ten lepszy!
środa, 24 styczeń 2024 07:03

Akcja Zima w MOSiR 2024

Napisał

Akcja Zima na obiektach MOSiR Katowice:

Zapasy w stylu klasycznym:
ZUKS Katowice - Hala Józefowska, ul. Józefowska 40
od 29.01 do 9.02 w godz. 12.30 -14.30

Capoeira:
Capoeira camangula - Hala Józefowska, ul. Józefowska 40
od 29.01 do 2.02 w godz. 9.00 - 11.00

Gimnastyka artystyczna:
UKS Dąb - Hala Józefowska, ul. Józefowska 40
od 5.02 do 9.02 w godz. 9.00 - 15.00

Piłka nożna:
UKS Szopienice - Hala Szopienice, ul. 11 listopada 16
od 5.02 do 9.02 w godz. 8.45 - 10.15 (boisko) oraz 12.00 - 13.30 (hala)

Gimnastyka artystyczna:
UKS Carramba - OS Kolejarz, ul. Alfredy 1
od 1.02 do 9.02 w godz. 9.00 - 15.00

Łyżwiarstwo figurowe:
KS EDGE - Lodowisko Jantor, ul. Nałkowskiej 10a 
od 29.01 do 11.02 

UKŁ SPIN -  Lodowisko Jantor, ul. Nałkowskiej 10a
od 1.01 do 17.02

Koszykówka:
UKS 27 - Hala Szopienice, ul. 11 listopada 16
od 29.01 do 31.01 w godz. 10.00 - 11.30 oraz 14.30 - 16.00
w 1.02 w godz. 10.00 - 11.30
w 2.02 w godz. 14.30 - 16.00
od 5.02 do 9.02 w godz. 9.00 - 10.30 oraz 14.30 - 16.00