OFERTA PRACY!

Specjalista ds. płacowych POSZUKIWANY!


Główne obowiązki:

 • Sporządzanie list płac wynagrodzeń osobowych pracowników, umów zleceń i o dzieło oraz pozostałych płatności osobowych (ZFŚS, odprawy, jubileusze, nagrody, ekwiwalent  za odzież i innych) w oparciu o aktualnie posiadane przez jednostkę oprogramowanie,
 • Udział w sporządzaniu list potrąceń z wynagrodzeń pracowników na podstawie zajęć organów egzekucyjnych i udział w przygotowywaniu pism do tych organów w sprawie prowadzonych egzekucji oraz zastępowanie pracownika odpowiedzialnego za sporządzanie ww. list i pism w razie jego nieobecności,
 • Przygotowywanie i księgowanie list płac, dekretacja kosztów oraz bieżące uzgadnianie kont,
 • Analiza zaksięgowanych dokumentów i sald kont zgodnie z obowiązującym planem kont,
 • Przygotowanie raportów i kartotek płacowych potrzebnych do sporządzania informacji dla ZUS Urzędu Skarbowego i innych instytucji,
 • Prowadzenie spraw związanych z naliczaniem i odprowadzaniem podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sporządzanie rocznych rozliczeń z tego tytułu,
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych do US, ZUS, PPK i innych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • Zbieranie oraz przechowywanie oświadczeń i wniosków od pracowników, zleceniobiorców dla celów:
  • obliczania podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • naliczania i wypłaty: zasiłków, urlopów, oraz innych świadczeń,
 • Przyjmowanie i kompletowanie asygnat chorobowych, oraz wyliczenie należnych świadczeń do wypłaty z tytułu wynagrodzeń za czas choroby oraz zasiłków ZUS oraz sporządzanie miesięcznych zestawień wypłaconych zasiłków,
 • Przygotowanie danych do sporządzenia miesięcznej deklaracji składek na PFRON,
 • Wystawianie na podstawie dokumentacji płacowej informacji i zaświadczeń dla pracowników oraz innych wnioskujących stron.
 • Sporządzenie sprawozdań statystycznych (GUS) z zakresu wynagrodzeń (kwartalne, roczne)
  w porozumieniu z Działem Osobowym,
 • Współpraca z Głównym Księgowym w zakresie analizy i zmian w planie wynagrodzeń,
 • Wspieranie Działu Finansowo-Księgowego w bieżącej pracy.


Więcej informacji tutaj ⤵️

https://mosir_katowice.ssdip.bip.gov.pl/ogloszenia-o-prace/specjalista-ds-placowych.html