Oferta pracy w MOSiR Katowice

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – ul. Z. Nałkowskiej 10A Katowice
ogłasza nabór kandydata(ów) na stanowisko: Inspektor ds. zamówień publicznych

Główne obowiązki :

-      Realizacja obowiązków wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych oraz procedur wewnętrznych MOSiR,
-      Opracowywanie specyfikacji warunków zamówienia oraz ogłoszeń, 
-      Przygotowanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
-      Prowadzenie rejestru zamówień publicznych,
-      Wsparcie pracowników pozostałych komórek w przygotowaniu opisu przedmiotu zamówienia, szacowaniu wartości zamówienia, 
-      Udział w przygotowaniu dokumentacji do wyjaśnień na potrzeby postępowania kontrolnego z zakresu działania obszaru zamówień publicznych,
-      Obsługa obiegu dokumentacji bieżącej,
-      Stała współpraca z innymi działami i obiektami MOSiR.

Oferty wraz z dokumentami należy składać:

w zamkniętej kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem, adresem, telefonem kontaktowym osoby składającej ofertę z adnotacją: „NABÓR NA STANOWISKO: Inspektor ds. zamówień publicznych” w sekretariacie MOSiR Katowice, ul. Z. Nałkowskiej 10A, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00 lub drogą pocztową, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.04.2022r.

Więcej informacji pod adresem:

https://mosir_katowice.ssdip.bip.gov.pl/ogloszenia-o-prace/20752_inspektor-ds-zamowien-publicznych.html