DYREKTOR Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – ul. Z. Nałkowskiej 10A Katowice ogłasza nabór kandydata (ów) na stanowisko: Inspektor ds. finansowo-księgowych

Główne obowiązki:

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • Dokonywanie bieżącej analizy wykonywania planów finansowych,
 • Wykonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 • Zapewnienie prawidłowego i terminowego obiegu dokumentów księgowych,
 • Zorganizowanie gromadzenia i przechowywania dokumentacji księgowej w sposób zabezpieczający ją przed dostępem osób nieuprawnionych, zaginięciem lub zniszczeniem,
 • Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad dokonywania wydatków publicznych,
 • Sporządzanie sprawozdań budżetowych,
 • Dekretacja kosztów oraz bieżące uzgadnianie kont,
 • Analiza zaksięgowanych dokumentów i sald kont zgodnie z obowiązującym planem kont,
 • Przygotowanie danych do sporządzenia miesięcznej deklaracji składek na PFRON,
 • Sporządzenie sprawozdań statystycznych (GUS) (kwartalne, roczne),
 • Współpraca z Głównym Księgowym w zakresie analizy i zmian w planie finansowym,
 • Obsługa rachunku bankowego,
 • Wspieranie komórek w działu finansowo-księgowego w bieżącej pracy,
 • Wspieranie Działu Finansowo-Księgowego w bieżącej pracy.

Wymagania niezbędne :

 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Posiadanie zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Brak karalności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • Wykształcenie wyższe w zakresie: administracji, finansów, rachunkowości i minimalny 3 letni staż pracy lub wykształcenie średnie ekonomiczne i minimalny 5 letni staż pracy,
 • Złożenie wszystkich niezbędnych dokumentów,
 • Znajomość przepisów:
  • Ustawy o finansach publicznych wraz z aktami wykonawczymi,
  • Ustawy o rachunkowości,
  • Ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
  • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych,
  • Ustawa o pracownikach samorządowych,
 • Biegła znajomość programów komputerowych pakietu MS Office.

 

Wymagania dodatkowe :

 • Udokumentowane doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku w obszarze finansowym, księgowym,
 • Wiedza z zakresu finansów i księgowości budżetowej,
 • Doświadczenie w pracy w JST,
 • Samodzielność i zaangażowanie,
 • Umiejętność analizowania i poprawnego wnioskowania,
 • Gotowość do pracy pod presją czasu,
 • Umiejętność pracy zespołowej,
 • Komunikatywność,
 • Dobra organizacja pracy własnej,
 • Rzetelność i terminowość w wykonywaniu zadań,
 • Obsługa programów finansowo-księgowych.

 

Informacja o warunkach zatrudnienia :

 • Pełny wymiar czasu pracy, praca od poniedziałku do piątku 7:30-15:30 z możliwością elastycznego czasu pracy,
 • Miejsce pracy – siedziba MOSiR w Katowicach,
 • Praca przy stanowisku komputerowym, wymagająca kontaktów telefonicznych i bezpośrednich, w szczególności z innymi komórkami organizacyjnymi i innymi obiektami MOSiR,
 • Okazjonalne wyjazdy w celach służbowych (wizytacje, czynności kontrolne, inne sprawy organizacyjne na terenie obiektów MOSiR i miasta Katowice).

 

Wskaźnik zatrudnienia:

W kwietniu 2024r.  wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w MOSiR Katowice, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił mniej niż 6%.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys zawodowy (CV) i list motywacyjny,
 • kserokopie świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, wykształcenie i staż pracy,
 • oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych są obowiązane do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Oferty wraz z dokumentami należy składać:

w zamkniętej kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem, adresem, telefonem kontaktowym osoby składającej ofertę z adnotacją: „NABÓR NA STANOWISKO: Inspektor ds. finansowo-księgowych” w sekretariacie MOSiR Katowice, ul. Z. Nałkowskiej 10A, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00 lub drogą pocztową, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.05.2024

 

Informacje dodatkowe:

Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do kolejnych etapów oraz niewskazanych w protokole naboru można odebrać osobiście w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia wyniku naboru.
Po ww. terminie zostaną komisyjnie zniszczone. 

Oferty kandydatów wskazanych w protokole naboru będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru. Po ww. terminie nieodebrane osobiście, zostaną komisyjnie zniszczone.